Inici del Contingut

Treball final

El Treball Final de Màster (TFM) és l'elaboració d'un treball original, de forma individual, sota la supervisió d'un director o tutor, que aplica i integra els coneixements adquirits al llarg dels estudis. El TFM pot versar sobre qualsevol tema relacionat amb les matèries del Màster, orientats a la recerca teòrica o aplicada al desenvolupament de productes o estratègies de comunicació del patrimoni natural o cultural.

El resultat serà el disseny de projectes en diferents tipus de suports orientats a la promoció del patrimoni cultural i natural, atenent especialment al seu potencial en el marc del desenvolupament del turisme sostenible, tenint en compte els principals corrents teòrics i metodològics aplicables a la comunicació del patrimoni, les particularitats dels diferents mitjans de comunicació, del públic objectiu, així com l'avaluació objectiva dels seus resultats.

L'objectiu del TFM és permetre a l'estudiant posar de manifest que sap aplicar de manera integrada diverses competències de la titulació. El TFM conclourà amb l'elaboració d'una memòria del treball realitzat, que haurà de defensar-se públicament davant un tribunal nomenat a aquest efecte.