Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents

Fonamentació teòrica y metodològica. Patrimoni, territori i turisme

Patrimoni i tecnologies digitals

La promoció del patrimoni i el territori als mitjans de comunicació

Treball de final de master

Pràctiques a l'empresa

 

El màster es divideix en tres matèries, més el TFM i les pràctiques externes. Les dues primeres s'imparteixen en el primer semestre, amb caràcter obligatori, la tercera, composta per assignatures optatives, s'ofereix en el segon semestre. En el tercer semestre es concentren les pràctiques externes i el treball final de màster.

Matèries

Crèdits

Obligatories

36

Optatives

24

Práctiques externes

15

Treball de final de Màster

15

TOTAL

90

 

MATÈRIA 1: Fonamentació teòrica i metodològica. Patrimoni, territori i turisme.

S'aborden els principals conceptes teòrics i metodològics en relació al patrimoni, el seu valor turístic i la gestió de la comunicació d'aquest patrimoni. S'inclou aquí la formació en relació a les diferents conceptes i categories de patrimoni, les estructures de gestió del patrimoni, la seva relació amb el turisme, així com conceptes i metodologies per a l'anàlisi, desenvolupament i avaluació de les estratègies de comunicació del patrimoni.

Assignatures

Patrimoni cultural: conceptes i continguts

  OB 

  6 

Patrimoni natural: conceptes i continguts

  OB 

  6 

La promoció del territori i del patrimoni i la seva dimensió turística

  OB 

  6 

Planificació, execució i evaluació de projectes de comunicació del patrimoni

En el sector del patrimoni cultural i natural, com en uns altres, existeixen intervencions que es queden a mig fer per falta d'un projecte que les recolzi. Es desaprofiten així bones idees, oportunitats i dinàmiques creades que, de ser ben planejades i conduïdes, donarien millors resultats. Per a això fa falta dominar la posada en acció mitjançant projectes.

Aquesta assignatura aborda la planificació, execució i avaluació de projectes de comunicació del patrimoni cultural i natural, atenent les seves característiques específiques, als mitjans més apropiats per a desenvolupar les accions comunicatives i les especificitats dels diferents públics objectius. Es dedica una especial atenció a les metodologies per a l'avaluació dels resultats de les accions de promoció del patrimoni, fent servir els mètodes propis de la recerca aplicada en ciències socials i, més concretament, en la comunicació mediàtica, és a dir, l'anàlisi del discurs i del contingut (quantitatiu i qualitatiu) de les diferents accions comunicatives, així com l'anàlisi de la seva recepció i resultat en els diversos públics objectius, atenent les seves respostes cognitives, afectives o de comportament.

 Temari 

 1.        Estudi de l'entorn: anàlisi i recerca
 2.        Anàlisi interna de l'organització i diagnòstic de la comunicació (DAFO)
 3.        Definició del projecte: objectius, públic, missatge, estratègies i accions
 4.        Producció del projecte: pla d'intervenció, pressupost i calendari
 5.        Execució, seguiment i control
 6.        Avaluació

  OB 

  6 

 

MATÈRIA 2: Patrimoni i tecnologies digitals.

Les assignatures incloses en aquesta matèria se centren en les tecnologies digitals de la informació i la comunicació i la seva aplicació a la comunicació del patrimoni. En aquesta matèria es combina un enfocament teòric des de l'enginyeria, que ofereixi als estudiants els coneixements bàsics respecte a les possibilitats i peculiaritats de les diferents tecnologies de la informació i la comunicació, amb un enfocament aplicat des de les humanitats. Així, d'una banda s'ofereixen a l'estudiant els principals conceptes per entendre les lògiques i possibilitats de les tecnologies digitals tant per a la presentació com per a la promoció del patrimoni (des de la realitat augmentada a la gestió de bases de dades i correu electrònic, passant per les apps, la web i els gestors de contingut o les xarxes socials). I d'altra banda, s'aborda l'aplicació d'aquestes tecnologies a la gestió del patrimoni cultural i natural, a partir de l'anàlisi de casos. Les activitats formatives en aquesta matèria inclouen activitats d'elaboració de projectes, pràctiques i visites que ofereixen a l'estudiant la possibilitat de treballar en casos pràctics reals, gràcies a la presència de professorat vinculat a projectes i entitats del patrimoni, i a la col·laboració d'entitats del territori. 

Assignatures

TIC aplicades a la promoció del patrimoni

  OB

  6

Internet i la comunicació del patrimoni

  OB

  6

 

MATÈRIA 3: La promoció del patrimoni i el territori en els mitjans de comunicació.

Aquesta matèria agrupa les assignatures que s'ocupen dels diferents mitjans de comunicació i dels formats i gèneres utilitzats per a la comunicació del patrimoni. En aquestes assignatures es tracten tant qüestions de planificació d'estratègies de comunicació (tècniques de product placement, publicity, màrqueting transmedia, film commissions, etc), com a aspectes més centrats en la creació de continguts sobre el patrimoni tant en gèneres escrits com a audiovisuals (literatura, documental, jocs).

Assignatures

La promoció del patrimoni i del territori en els mitjans escrits

Aquesta assignatura s'orienta a l'anàlisi de la promoció del patrimoni en els mitjans escrits, ja siguin en paper o digitals, ja siguin generalistes o especialitzats, atenent a l'oferta existent, les particularitats d'aquests mitjans i als seus públics. S'aborden les característiques del disseny d'accions comunicatives orientades als mitjans escrits, ja siguin informatives o publicitàries, amb especial atenció a les estratègies pròpies de l'anomenada publicity. Pel que fa a la metodologia docent, l'assignatura es desenvolupa en gran mesura a través de l'anàlisi de casos i les activitats creatives.

 1. On publicar. Presència del patrimoni en els mitjans de comunicació escrits
  Estratègies.
 2. Criteris de noticiabilitat, rutines periodístiques i públics en els mitjans escrits
 3. Escriure bé. Creativitat i gèneres periodístics: de la notícia a l'storytelling
 4. Més enllà de l'escriptura. L'expansió multimèdia i hipermèdia dels textos en l'entorn digital

  OP

  6 

La promoció del patrimoni i del territori en l'audiovisual

L'objectiu de l'assignatura és l'anàlisi i el disseny d'estratègies de promoció del patrimoni natural i cultural en els mitjans audiovisuals, principalment a través de la ficció audiovisual. D'aquesta manera, aborda la presència del patrimoni cultural i natural en els mitjans audiovisuals des del punt de vista del contingut i del discurs. Tracta també les diferents estratègies d'emplaçament del patrimoni en els discursos audiovisuals i la seva efectivitat, la recerca en el anomenat “Film Induced Tourism” i la seva aplicació a la promoció del patrimoni natural i cultural.

Temari

 1. La comunicació audiovisual del patrimoni natural i cultural. El turisme induït pels mitjans audiovisuals. 
 2. La promoció del patrimoni en la preproducció. Film Commissions, Film Offices. Destination Marqueting Organizations (DMO). Productors i directors com a públic objectiu. La promoció del patrimoni en la fase de guió de ficció. Les localitzacions. Els intèrprets: Les estrelles de cinema i el seu paper prescriptor.
 3. Els textos. L'emplaçament de producte o marca. Particularitats del patrimoni com a “producte emplaçat”. Posada en escena del patrimoni. Posada en quadre del patrimoni. El patrimoni en el relat i en la història. El patrimoni com a personatge.
 4. La recepció. El mesurament dels efectes en l'audiència. Tipologia del visitant induït per la pantalla. Els festivals de cinema i el turisme. La sincronització de diferents estratègies comunicatives. 
 5. La promoció del patrimoni audiovisual com a patrimoni cultural.

  OP

  6

Estratègies transmedia de promoció del patrimoni i del territori

L'objectiu de l'assignatura és l'anàlisi i el disseny d'estratègies de promoció transmèdia del patrimoni natural i cultural en els mitjans audiovisuals. Es pretén dotar a l'alumne de les eines bàsiques per a comunicar a partir de narratives multiplataforma que creguin un relat i un imaginari comú de les característiques específiques del territori. Les narratives transmèdia inclouen l'expansió d'un relat a través de múltiples plataformes i incorporen també la interactivitat amb l'espectador i el desenvolupament de gèneres i formats en els quals el contingut generat pels usuaris (UGC) s'integra en el relat canònic oficial. D'aquesta manera, el curs aborda la creació i anàlisi de formats transmèdia que poden acompanyar el desplegament comunicatiu tradicional: blog, podcasts, xarxes socials, canals audiovisuals de difusió, boletínes electrònics, etcètera…

Temari

 1. Les narratives transmèdia com a estratègia de comunicació: Expansión dels relats en diferents formats i plataformes. Participació de l'usuari.
 2. La comunicació transmèdia del patrimoni cultural i natural. Estudi de casos.
 3. Plataformes de publicació i eines per a la creació i curació de continguts transmèdia: Webs, Blogs, xarxes socials, Youtube, Podcast, Newsletter, Agregadores de continguts i altres plataformes.

  OP

  6

Literatura, turisme i patrimoni

Objectius específics:Fomentar el coneixement d’un fenomen literari particular com el de la literatura de viatges i posar-lo en connexió amb  l’àmbit del patrimoni. Desenvolupar la capacitat d’anàlisi d’una obra literària per a proporcionar-li un ús turístic. Analitzar les diferències entre el llibre de viatges actual i el d’èpoques passades. Relacionar la forma literària amb altres camps artístics. Elaborar una ruta literària d’interès turístic per al públic general a partir d’una obra. Conèixer i aprofitar les eines que proporcionen les noves tecnologies en l’àmbit de les humanitats digitals.

 Temari

 I. Part teòrica

 1. El viatge: formes i manifestacions al llarg de la història. Cosmopolitisme i alteritat.  Llocs del viatge: estereotips i tòpics.
 2. La literatura de viatge:  tipologies de discurs i pacte de lectura.
 3. Del viatge real a l’imaginari: simbiosi i connexions.
 4. Connexions entre el viatge literari i altres arts: pintura, fotografia, reportatge.

II. Part pràctica

 1. Estudi detallat de casos: George Sand i el seu viatge a Mallorca.
 2. Anàlisi de les geografies i rutes literàries on-line.
 3. Elaboració d’una ruta literària a partir d’una obra.

  OP

  6

El documental audiovisual sobre patrimoni

Molt abans de descobrir la seva vocació narrativa o la diferenciació entre documental i ficció, el cinema donà els seus primers passos amb la finalitat de presentar un patrimoni llunyà als ulls de l’espectador. No hi ha, doncs, gènere audiovisual que compti amb una tradició més dilatada que el documental sobre patrimoni que tingué en els operadors viatgers de la casa Lumière als seus primers realitzadors.

L’assignatura analitza com els relats audiovisuals de no ficció han representat diferents tipus de patrimoni. Les primeres representacions que estudiarem se centraran en el patrimoni cultural que oferiren la imatge animada de les postals i descripcions dels viatgers romàntics a un públic que, a través de les portes del cinema, entrava en la globalitat. Seguidament, l’estudi de la representació audiovisual del patrimoni paisatgístic servirà per analitzar dos imaginaris ben diferenciats com són el paisatge bucòlic d’una natura harmoniosa i la naturalesa hostil que representa un desafiament per l’home. Un cas que mereix una atenció específica és l’audiovisual sobre art, des d’aquelles produccions que s’ofereixen com a guies didàctiques per explicar una obra fins aquelles que fan un exercici artístic en la seva filmació. I, en últim lloc, ens ocuparem de com l’audiovisual contemporani ha filmat el patrimoni memorialístic per donar resposta a les necessitats identitàries actuals que descansen sobre el pòsit de la memòria, generalment, traumàtica.

Temari

1. El patrimoni cultural de la humanitat a les pantalles cinematogràfiques.

2. Harmonia i hostilitat en el paisatge filmat.

3. La càmera sobre l’obra pictòrica: explicació o diàleg.

4. La forma audiovisual i multimèdia de la memòria.

5. La no ficció multimèdia i l’accés al patrimoni natural i cultural.

  OP

  6

Patrimoni, territori y gamificació

  OP

  6

 

TREBALL FINAL DE MÀSTER

Treballs orientats a la recerca teòrica o aplicada al desenvolupament de productes o estratègies de comunicació del patrimoni natural o cultural.

En funció del projecte, poden plantejar-se treballs en grups d'entre 3 i 4 persones, en els quals cada estudiant assumeixi una part o funció dins del projecte, com succeeix en la pràctica real, especialment si es tracta de projectes de creació de continguts audiovisuals. En aquest cas, cada estudiant serà responsable d'una de les parts (documentació, guió, producció, realització), i en la seva avaluació es ponderarà la seva aportació (80%) així com la coherència amb el conjunt del treball (20%).


PRÀCTIQUES EXTERNES

Les pràctiques s'enfoquessin a l'exercici de tasques de comunicació del patrimoni cultural i natural en institucions públiques i privades dedicades a la gestió d'aquest patrimoni, així com en empreses de comunicació. En aquestes pràctiques els alumnes dissenyaran les estratègies de comunicació necessàries des de la producció, la selecció de mitjans, la realització, la difusió i la interacció amb el públic.