Inici del Contingut

Formació prèvia acreditada

El reconeixement de crèdits, d'acord amb l'establert en l'article 6 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre (BOE de 30 d'octubre de 2007), modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol (BOE de 3 de juliol de 2010), és l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o a una altra universitat, són computats en altres ensenyaments a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial.

Aquests crèdits reconeguts es faran constar en l'expedient de l'estudiant i en el suplement europeu al títol amb la qualificació d'origen. Així mateix, podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials o en ensenyaments universitaris que condueixen a l'obtenció d'altres títols (títols propis).

L'experiència laboral i professional acreditada pot ser també reconeguda en forma de crèdits que computen a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que aquesta experiència estigui relacionada amb les competències inherents a aquest títol. Per acreditar l'experiència laboral i professional ha de presentar-se un informe de l'empresa on treballa o ha treballat. La Comissió del màster pot sol·licitar més documentació si ho considera necessari abans de fer el reconeixement de crèdits. En tot cas, únicament seran objecte de reconeixement els crèdits corresponents a les pràctiques externes. El reconeixement d'aquests crèdits no incorpora qualificació, i per tant, no computa a aquest efecte de fer el barem de l'expedient.

Sol·licitud de reconeixement de crèdits, termini i documents a presentar:

L'estudiant que desitgi sol·licitar el reconeixement de crèdits en els ensenyaments de màster ha d'indicar-ho en l'imprès de preinscripció i presentar la documentació corresponent en el termini que li indiqui el centre. Les sol·licituds de reconeixement de crèdits en els ensenyaments de màster són resoltes per l'òrgan responsable del POP, a proposta de la Comissió d'Estudis del màster. Els crèdits reconeguts han de matricular-se en el període de matrícula establert per al màster, i s'abonarà l'import que determini el decret de preus.

Criteris per reconèixer crèdits en els ensenyaments de màster:

- D'acord amb l'establert en la disposició addicional quarta del Reial decret 1393/2007, les persones que estiguin en possessió d'un títol de llicenciatura, arquitectura o enginyeria poden obtenir reconeixement de crèdits en els ensenyaments de màster tenint en compte l'adequació entre les competències i els coneixements derivats dels ensenyaments cursats i els previstos en el pla d'estudis de l'ensenyament de màster sol·licitat.

- El percentatge de crèdits que es pot reconèixer en un màster als qui accedeixen amb títol de llicenciatura, arquitectura, enginyeria o un programa de doctorat ha de ser inferior al 50%.

- Els crèdits corresponents al treball de finalització de màster s'han de cursar sempre, i en cap cas seran motiu de reconeixement.

- En els ensenyaments de màster no es poden reconèixer crèdits de títols corresponents a diplomatures, arquitectura tècnica, enginyeries tècniques i graus.

- El percentatge de crèdits que es pot reconèixer als estudiants admès a un màster amb títol de diplomatura, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica amb crèdits superats en un segon cicle no finalitzat ha de ser inferior al 50% del total dels crèdits del màster, i sempre que hi hagi adequació entre les competències i els coneixements dels estudis / crèdits de segon cicle i els de el màster.

- El reconeixement de crèdits cursats en títols propis, no pot ser major de 6 crèdits.

- El reconeixement de crèdits cursats per acreditació d'experiència laboral i professional, no pot ser major de 6 crèdits. El criteri general serà de reconèixer –com a màxim- 2 crèdits per any treballat, previ informe de la Comissió que analitzarà individualment cada cas.